Painting with Bullets

Painting with Bullets in Slow Motion https://www.youtube.com/watch?v=8haPaV0YBPI